1075.jpg (19747 bytes)
Episcia 'Star of Bethlehem'

Photo by Ruth Zavitz
Grown by Ruth Zavitz

 

Home

Alphabetical listing

Genus